ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 
ที่นี่......เทพสตรีเดิมบาง

 
 
 
   
 

หลักสูตรที่เปิดทำการสอน ภาคเสาร์ - อาทิตย์

 

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการ

บัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์


 

ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน

การจัดการ 

ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

บริหารการศึกษา


 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ปริญญาโท รัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต


 

 
 


มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช ๑๔๙ หมู่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๕๑๕ ๕๐๗ เบอร์ Fax ๐๓๕ - ๕๑๕ ๕๐๗