ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 
ที่นี่......เทพสตรีเดิมบาง

 
   
 
 งานวิจัย/วิจัยในชั้นเรียน/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ลำดับที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
Type
1
การพัฒนาชุดทดลองติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ศุภขวัญ งามยิ่ง : 2556)
1 พค 2557
วิจัยในชั้นเรียน
2
การพัฒนาความรู้ เรื่องการคูณและการหารเลขฐาน (พันศักดิ์ พึ่งงาม : 2556)
1 พค 2557
วิจัยในชั้นเรียน
3
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชากราฟิก (ศักดิ์ชัย อินจู: 2556)
1 พค 2557
วิจัยในชั้นเรียน
4
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม เรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร เลขฐานต่าง ๆ วิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พันศักดิ์ พึ่งงาม : 2555)
1 พค 2556
วิจัยในชั้นเรียน
5
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่องการสร้างบทเรียนด้วย Flash CS3 วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ศุภขวัญ งามยิ่ง : 2555)
1 พค 2556
วิจัยในชั้นเรียน
6
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Microsoft Word รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์เดิมบางนางบวช ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด (พันศักดิ์ พึ่งงาม : 2554)
1 พค 2555
วิจัยในชั้นเรียน
7
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม เรื่องแผนผังคาโนห์ วิชาดิจิตอลเบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ศุภขวัญ งามยิ่ง : 2554)
1 พค 2555
วิจัยในชั้นเรียน
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ลำดับที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
Type
  - ขออภัยค่ะ ยังไม่มีงานวิจัยในสาขา    

 

สาขาสังคมศึกษา
ลำดับที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
Type
  - ขออภัยค่ะ ยังไม่มีงานวิจัยในสาขา    

 

 
 
     

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช 147 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 035-515 507 เบอร์ Fax 035-515 507 E-mail : phansak_com@hotmail.com