ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 
ที่นี่......เทพสตรีเดิมบาง

 
   
 
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

      หมวด ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง
      คำสั่ง

๕๙๒๒ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๕๘๙๘ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ (ภาคปกติ) (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) -

๕๐๘๙ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงวันหยุดศึกษาค้นคว้า ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๔๘๗๔ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๔๕๕๗ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๙)

๔๔๓๗ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙(๗ กันยายน ๒๕๕๙)

๔๒๙๙ / ๒๕๕๙ คำสั่ง ตัดโอนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๓๙๑๙ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ๑/๒๕๕๙ (๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙)

๖๖๙๑ / ๒๕๕๘ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ๒/๒๕๕๘ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๖๔๖๗ /๒๕๕๘ คำสั่ง ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ไปราชการ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๖๔๒๙ ๒๕๕๘ คำสั่ง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

๕๕๓๔ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต ๒๕๕๘ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)

๓๙๒๔ / ๒๕๕๘ คำสั่ง ให้ผู้บริหาร ช้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร ไปราชการ ณ สวนอัมพร (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

 

๔๕๒๒ / ๒๕๕๘ คำสั่ง แต่งตั้ง บุคลากรปฏิบัติงาน ๑/๒๕๕๘ (๑ กันยายน ๒๕๕๘)

๔๕๐๖ คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ๑/๑๕๕๘ ภาคพิเศษ (๓ กันยายน ๒๕๕๘)

๓๘๖๙ / ๒๕๕๘ คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ๑/๒๕๕๘ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

๓๘๕๒ / ๒๕๕๘ คำสั่ง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานขับรถไปราชการ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

๓๘๕๑ / ๒๕๕๘ คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร (๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘)

๓๘๒๖ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ (๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๓๗๙๑ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการไหว้ครู (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๓๗๙๑ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๓๔๘๐ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมรับพระราชทรานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๓๔๒๔ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่นอนประจำสถานที่ราชการ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๓๓๒๘ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตลาดท่าช้าง(๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙)

๓๐๗๔ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งผู้เข้าเวรกลางวัน ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี(๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๒๙๙๕ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถตู้ ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๒๔๗๖ / ๒๕๕๙ คำสั่ง ให้ข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ

๒๒๓๔ / ๒๕๕๙ คำสั่ง ให้ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

๒๒๐๑ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

๑๙๙๒ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๒๗ เมษายน ๒๕๕๙)

๑๘๒๕ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโครงการแข่งขันหมากกระดาน ครั้งที่ ๔ (๑๘ เมษายน ๒๕๕๙)

๑๘๒๔ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันหมากกระดาน ครั้งที่ ๔ (๑๘ เมษายน ๒๕๕๙)

๑๗๒๕ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๔ เมษายน ๒๕๕๙)

๑๔๒๖ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตสาธารณพร้อมกับวินัยเชิงบวก (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑๑๖๑ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (๗ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑๐๙๖ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (๓ มีนาคม ๒๕๕๙)

๐๙๒๔ / ๒๕๕๙ คำสั่ง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๐๗๒๗ / ๒๕๕๙ คำสั่ง ให้ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๐๔๔๒ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (๒๔ มกราคม ๒๕๕๙)

๐๓๐๖ / ๒๕๕๙ คำสั่ง ให้ผู้บริหาร ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ (๑๙ มกราคม ๒๕๕๙)

๐๓๐๕ / ๒๕๕๙ คำสั่ง ให้ผู้บริหาร และลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ (๑๙ มกราคม ๒๕๕๙)

๐๐๙๐ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ภาคเรียน ๒/๒๕๕๘ (๗ มกราคม ๒๕๕๙)

๓๘๕๑ / ๒๕๕๘ คำสั่ง แต่งตั้งวิทยากร บริการวิชาการ ๒๕๕๘(๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘)

๓๗๕๙ / ๒๕๕๘ คำสั่ง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ดูงาน หนองโพ (๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘)

๓๗๐๒ / ๒๕๕๘ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอุดมศึกษาให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๒๕๕๖-๒๕๕๗(๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘)

๒๑๘๘ / ๒๕๕๘ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๒๑๔๗ / ๒๕๕๘ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๒๐๖๘ / ๒๕๕๘ คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๑๙๖๔ / ๒๕๕๘ คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑/๒๕๕๘ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง เดิมบางนางบวช (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๐๐๘๗ / ๒๕๕๙ คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๗ มกราคม ๒๕๕๙)

๐๐๐๒ / ๒๕๕๙ คำสั่ง ให้ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ (๔ มกราคม ๒๕๕๙)

๑๔๘๘ / ๒๕๕๘ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือประชาชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘)

๐๐๓ / ๒๕๕๘ คำสั่งแต่งตั้งกคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหานักศึกษาสายวิชาชีพครู เพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนศิษย์เก่า" (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

๒ กันยายน ๒๕๕๖ ขอความอนุเคราะห์ลงนามแต่งตั้งบุคคลากรปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช จจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖ : ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ

๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษานอกที่ตั้งอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งวิทยากร

๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งคณะทำงานขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต

๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปรจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เทพสตรี มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๕

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ : ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ : มอบหมายให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ : ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๔ เมษายน ๒๕๕๖ : แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี

๔ เมษายน ๒๕๕๖ : ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ

๔ เมษายน ๒๕๕๖ : แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๓ เมษายน ๒๕๕๖ : แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

๙ มีค ๒๕๕๖ : มอบอำนาจให้คณบดี ผผู้อำนวยสถาบันหรือหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ : คำสั่งแต่งตั้งบุคคลากรปฏิบัติงานในการจัดการการศึกษาเพื่อปวงชนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากรประจำการฯ

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ : คำสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๓๑ พค ๒๕๕๕ : แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมคุณธรรม

 

      ประกาศ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ : ประกาศ เรื่อง ห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเสพสุราของมึนเมาหรือเล่นการพนันภายในมหาวิทยาลัย

๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ : หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรในการทำผลงานทางวิชาการ และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ : การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นงวด ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ : กำหนดชั่วโมงสอนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน

๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ แนวปฏิบัติในการควบคุมวิทยานิพนธ์

๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ เกณฑ์การควบุมวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช ๑๔๙ หมู่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๑๕ ๕๐๗ เบอร์ Fax ๐๓๕-๕๑๕ ๕๐๗