ประชาสัมพันธ์ภาคปกติ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

       ประชาสัมพันธ์ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ตารางเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ปี 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียนภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2558

ประชาสัมพันธ์พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558

ข้อเสนอพิจารณาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช

การประชุมหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช 16 มิ.ย. 58

กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินเงินกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

แบบฟอร์ม เอกสารการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับชั้นปีที่ 5 (Zip)

ตารางเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้านิเทศ ของนักศึกษาฝึกสอน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑

กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3

แนวปฏิบัติในการจัดนิทรรศการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับชั้นปีที่ 5 (Zip)
(แบบเอกสาร 1) (แบบเอกสาร 2) (แบบเอกสาร 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

ตารางเรียนภาคปกติ 1/2557

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

บันทึกข้อความอนุญาตเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บันทึกข้อความ อนุญาตเปิดการศึกษา สาขาวิชา รปศ. และสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2557

 

 

 

<<<หน้าแรก>>>

        ประชาสัมพันธ์ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน บล็อค 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน บล็อค 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน บล็อคที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางวันหยุด ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน บล็อค 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน บล็อค 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน บล็อค 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางวันหยุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนทั้งภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน blog 3 ภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3) ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียน blog 2 ภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3) ปีการศึกษา 2558

ารางบล็อค ภาคเรียนฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3) ปีการศึกษา 2558 (พร้อมวันหยุดศึกษาค้นคว้า)

ตารางเรียนตลอดภาคเรียน ภาคเรียนภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3) ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (3/58)

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตลอดภาคการศึกษา(พร้อมวันหยุดศึกษาค้นคว้า)

ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตลอดภาคการศึกษา

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียน BLOG 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียน 1/2558

ประชาสัมพันธ์พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558

ข้อเสนอพิจารณาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช

การประชุมหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช 16 มิ.ย. 58

กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียน 1/2558

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียน 3/2557

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียน 3/2557

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

แผนการเรียนภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2557 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)

กำหนดปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อเสนอพิจารณาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช

การประชุมหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช 16 มิ.ย. 58

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียน 3/2557

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียน 2/2557

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียน 2/2557

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียน 1/2557

กำหนดการพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2557

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ 1-2557

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียน 1/2557

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียน 1/2557

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียน 3/2556

แผนการเรียน ภาคพิเศษ กศ.บป. 3-2556

บันทึกข้อความอนุญาตเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2556

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2556

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียนที่ 3/2556

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียนที่ 2/2556

บันทึกข้อความอนุญาตเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียนที่ 2/2556

บันทึกข้อความ อนุญาตเปิดการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 3/2556

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียนที่ 2/2556

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 3/2556

แจ้งชลอการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากมหาวิทยาลัย ให้มีการชลอการรับ ตามเอกสารแนบ

รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กำหนดปฎิทินการศึกษาระดับการศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียนที่ 2/2556

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2556

การยื่นสอบวิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียนที่ 1/2556

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพื่อมารับใบประกาศที่ศูนย์การศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

แผนการเรียน Blog 1 ภาคเรียนที่ 1/2556

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียนที่ 3/2555 ภาคเสาร์-อาทิตย์

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียนที่ 1/2556

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียนที่ 1/2556

ตารางเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ บล็อคที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556

ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ blog ที่ 1 ปีการศึกษา 3/2555

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพื่อมารับใบประกาศที่ศูนย์การศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 3/2555

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 รอบ 2

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 รอบ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติ การขอหัวข้อการศึกษา้คนคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ และภาค กศ.บป. ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ตารางเรียนภาคพิเศษ บล๊อค 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 3/2555

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

หนังสือขออนุญาตฝึกงานสาขาวิชาการจัดการ ของภาคพิเศษ

ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โครงการ การพัฒนาครูและบุคคลากรประจำการทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ตารางเรียน บล็อค 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ภาคพิเศษ

<<<หน้าแรก>>>

     ประชาสัมพันธ์ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓" นางณัฏฐี ศิลปรัตน์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "ขวัญในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓" นางสาวนัตติยา รุ่งเรื่อง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕" นายพรเจตน์ ยอดนาค ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘(อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "บทบาทผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังหัดสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒" นางสาวศุจิวรรณ บรรณวัฒน์ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘(อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดชัยนาท" นางสาวปรรณพัชน์ กองเดช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑" นายวีระยุทธ สีปิ่นเป้า ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ (อนุมัติย้อนหลัง)

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "การดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กภายใต้กำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี" นางสาวสมิตา จินนุกูล ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี" นายสมชาย ใจมั่น ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ผลการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประกาศ 7 มีนาคม 2559

ตารางเรียน BLOG 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียน 1/2558

ประชาสัมพันธ์พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558

ข้อเสนอพิจารณาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช

การประชุมหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช 16 มิ.ย. 58

ขอชลอการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ใบปีการศึกษา 2558 สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน และการจัดการ

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียน 1/2558

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียน 3/2557

ผลพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

การเปิดการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2558 สาขาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรและการสอน

ผลพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียน 3/2557

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียน 2/2557

กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ผลการรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กำหนดปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2557

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ 1-2557

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียน 1/2557

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียน 1/2557

การสอบประมวลความรู้ และการสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียน 3/2556

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 3/2556

แผนการเรียน ภาคพิเศษ กศ.บป. 3-2556

บันทึกข้อความอนุญาตเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2556

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียนที่ 3/2556

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียนที่ 2/2556

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียนที่ 2/2556

รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กำหนดปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2556

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียนที่ 2/2556

การยื่นสอบวิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียนที่ 1/2556

แผนการเรียน Blog 1 ภาคเรียนที่ 1/2556

ผลพิจารณาหัวข้อค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รอบที่ 13

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียนที่ 1/2556

ตารางเรียน Blog 3 ภาคเรียนที่ 3/2555 ภาคเสาร์-อาทิตย์

ตารางเรียน Blog 2 ภาคเรียนที่ 1/2556

ผลพิจารณาหัวข้อค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รอบที่ 12

ผลพิจารณาหัวข้อค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รอบที่ 11

ผลพิจารณาหัวข้อค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รอบที่ 10

ผลพิจารณาหัวข้อค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รอบที่ 9

ผลพิจารณาหัวข้อค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รอบที่ 8

หนังสือขออนุญาตบุคคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

ผลพิจารณาหัวข้อค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รอบที่ 7

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัญฑิตศึกษา

ผลพิจารณาหัวข้อค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รอบที่ 6

ผลพิจารณาหัวข้อค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รอบที่ 5

การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ 2555 ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลพิจารณาหัวข้อค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รอบที่ 4

รายชื่อนักศึกษา รหัสหมู่เรียน 552170104

ผลพิจารณาหัวข้อค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ เทอม 1 ปีการศึกษา 2555

สาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนสอนได้ และรอการสมัครเพิ่มเติม ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภาคพิเศษ 1/55

การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2555 

รายชื่อนักศึกษาที่ออกการปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรหัสนักศึุกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555

โครงการอบรม "คุณธรรม จริยธรรม" นักศึกษาภาคปกติ On

รายละเอียดของอุปกรณ์สำหรับเครื่องแต่งกายนักศึกษา

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต และมหาบัณฑิตผู้เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2555

รายชื่อนักศึกษาปริญญาโท ภาค 3/54

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ภาค 3/54

ตารางเรียน Blog 1 ภาคเรียนที่ 3/2554

ปฏิทินการศึกษาฤดูร้อน ภาคพิเศษ ปี 2554

รูปครุยวิทยฐานะ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2554

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน

<<<หน้าแรก>>>

 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช 149 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 035-515 507 เบอร์ Fax 035-515 507

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช รอบสอง

กำหนดการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ 1/2556

ปฏิทินการศึกษา กำหนดการลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2556 (สำหรับนักศึกษาเดิม)

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 (รอบ 2)

ประกาศรับสมัคร นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ( รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556

อัตราค่าธรรมเนียม ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2555

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2556

การจัดสอบความรู้พื้นฐาน ทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 2556

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ปฎิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 5 ปี

<<<หน้าแรก>>>