ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 
ที่นี่......เทพสตรีเดิมบาง

 
   
 

หลักสูตรที่เปิดทำการสอน ภาคปกติ

 

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการ

บัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์

 

ปริญญาตรี 5 ปี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สังคมศึกษา

 

ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย

 

 

 
 


มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช ๑๔๙ หมู่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๕๑๕ ๕๐๗ เบอร์ Fax ๐๓๕ - ๕๑๕ ๕๐๗