ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 
ที่นี่......เทพสตรีเดิมบาง

 
   
 

กิจกรรม
      ปีงบประมาณ 2559

4 ส.ค. 59 สัมมนาการดำเนินการงานประกันคุณภาพ ของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

4 ส.ค. 59 พิธีไหว้ครู 2559

19พ.ค.59 ศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง

18พ.ค.59 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

30เม.ย.-1พ.ค.59 อบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

27 เม.ย. 59 โครงการแข่งขันหมากกระดาน ครั้งที่ 4

9 มี.ค.59 กิจกรรมอาซียน 2559 ส่วนของการแสดงศิลปวัฒนธรรม

8 มี.ค. 59 โครงการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย

7 มี.ค.59 กิจกรรมอาเซียน 2559 ส่วนของการแข่งขันตอบคำถาม

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น 17-19 ก.พ. 59

โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รหัส 55

8 ม.ค.59 กิจกรรมสังสรร วันขึ้นปีใหม่ 2559

8 ม.ค. 59 กิจกรรมขึ้นปีใหม่ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

17 ธ.ค.58 นักศึกษา รป.ศ.เข้าศึกษาดูงานศาลาว่าการพัทยา

15 ธ.ค. 58 กิจกรรม happy workplace ของหน่วยงาน

15 ธ.ค. 58 สรุปการเข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

14 ธ.ค. 58 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

11 ธ.ค. 58 ปฐมนิเทศปฏิบัติการวิชาชีพครู3 ภาคเรียนที่ 2/2558

5 ธ.ค. 58 กิจกรรม ถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ช่วงค่ำ

5 ธ.ค. 58 กิจกรรม ถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ช่วงเช้า

4 ธ.ค. 58 กิจกรรม ถวายพระพร วันพ่อแห่งชาต ณ หน่วยจัดการศึกษาฯ

25 พ.ย. 2558 โครงการวันลอยกระทง

7 พ.ย. 58 โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยี

      ปีงบประมาณ 2558

 

โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาองค์กรค์ยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน ของนักศึกษาภาคพิเศษวิชาการจัดกาจัดกา

่วมแข่งขันฟุตบอล "งานกฐิน ณ วัดวังสำเภาล่ม" ประจำปี ๒๕๕๘

โครงการปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จังหวัดกาญจนบุรี

สัมมนา ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/58 น.ศ.หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต รหัส 54

งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เทพสตรี ประจำปี 2557

โครงการศึกษาดูงาน สหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดราชบุร

ถวายพระพร 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติประจำปี 2558

ทำบุญ บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเข้าพรรษา 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

การประชุมแนวการบริหารจัดการศึกษาศูนย์ฯ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุร

ผ้าป่าสามัคคีสาขาวิชาการจัดการ ปี 56

โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

โครงการสัมมนาวิชาการ "คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นครู"

โครงการอบรมพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet

งานเลี้ยงสังสรรค์ รป.ศ. 55(ภาคพิเศษ)

โครงการความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการสัมนา นักศึกษาภาคพิเศษ ร.ป.ศ.552947004

โครงการสัมมนา เรื่องการพัฒนาองค์กรยุดใหม่กับบทบาทผู้บริหารสู่ ASEAN

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลเดิมบางฯ

การสัมมนาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ของนักศึกษาฝึกสอน 2/2557

ตักบาตรทำบุญวันขึ้นปีใหม่ และร่วมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ

โครงการศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 26 ธันวาคม 2557

โครงการศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 9 ธันวาคม 2557

พิธีถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช

พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมปฐมนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3

จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนวัดสามเอก

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ร.ร.อนุบาลเดิมบางนางบวช

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลเดิมบางฯ

การสัมมนาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ของนักศึกษาฝึกสอน ปีการศึกษา 1/2557

      ปีงบประมาณ 2557

โครงการศึกษาดูงาน วิทยาการจัดการ ปี 2557

นิทรรศการครูฝึกสอน หน่วยจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2557

พีธีไหว้ครู หน่วยจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2557

ร่วมงานต่อต้านคอรัปชั่น สพป.สพ. เขต 3 และหอการค้าไทย

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร

โครงการงานมหกรรมการศึกษา ปี 2557 ณ ร.ร. อนุบาลเดิมบางฯ

โครงการทำความดี ทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

งานกีฬาสหวิทยาเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

พัฒนาพื้นที่ สนับสนุนการศึกษา และการอำนวยความสะดวก

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

การตรวจงานประกันคุณภาพ ศูนย์ฯ อ.เดิมบางนางบวช

มรภ.เทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช ร่วมโครงการความร่วมมือฯ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ปีการศึกษา 2557

โครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการ

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมความพร้อมการฝึกสอน

โครงการสัมมนา การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ

งานวันเด็ก ร่วมกับเทศบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการอบรมเพศศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4

      ปีงบประมาณ 2556

งานกีฬา TRUDB GAME เทพสตรีเดิมบาง ครั้งที่ 4

ร่วมทำบุญตักบาตร วันปีใหม่ 2557

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ เดิมบางฯ

กินเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ปี 2557

โครงการแข่งขันฟุตซอล ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระ

โครงการพระราชดำริ ปลูกพืชสวนสมุนไพร

โครงการอบรม Adobe Captivate CS 6

โครงการถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ปี 54

กีฬาพี่น้องสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา"Freshy Cup ครั้งที่ 2

ชมรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดเดิมบาง

กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม "ทำบุญฉลององค์พระพุทธรูป"

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2556

 โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 ตักบาตรทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2556  

 

      ปีงบประมาณ 2555

โครงการแข่งขันหมากกระดาน ชมรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เดิมตามเส้น Robocon 2012

กิจกรรม งานกีฬาสัมพันธ

การเตรียมงาน ทำบุญฉลององค์พระ 9 ตุลาคม 2555

โครงการสัมมนาเรื่องปัญหาการจัดการและแนวทางการแก้ไข On

โครงการอบรม"คุณธรรม จริยธรรม" นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 23 มิถุนายน 2555 On

โครงการอบรม "คุณธรรม จริยธรรม" นักศึกษาภาคปกติ part 1 On

โครงการอบรม "คุณธรรม จริยธรรม" นักศึกษาภาคปกติ part 2 On

โครงการอบรม "คุณธรรม จริยธรรม" นักศึกษาภาคปกติ part 3 On

โครงการอบรม "คุณธรรม จริยธรรม" นักศึกษาภาคปกติ part 4 On

โครงการอบรม "คุณธรรม จริยธรรม" นักศึกษาภาคปกติ part 5 On

โครงการสัมมนา นักศึกษาบริหารการศึกษา ณ สพป. สุพรรณ เขต 3 On

โครงการอบรมจริยธรรม นักศึกษาบริหารการศึกษา หมู่เรียน 542170105

โครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา"

โครงการ "ให้คำปรึกษาการจัดทำสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี"

โครงการอบรม "หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตระยะสั้น"

 

 
 


มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช 149 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 035-515 507 เบอร์ Fax 035-515 507 E-mail : phansak_com@hotmail.com