แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

001 เอกสาร การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (.doc)

002 แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (.pdf)

003 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พศ 2550) (.pdf)

004 คู่มือการออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (.pdf)

005 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (.pdf)