ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 
ที่นี่......เทพสตรีเดิมบาง

 
   
 
เอกสารดาวน์โหลด สำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนการขออนุญาตลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง (นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา กศ.บป.) 2559

 

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

เอกสาร ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เอกสาร ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มการจัดโครงการ ขออนุมัติ ใบสำคัญเบิกจ่าย ของหน่วยฯ (zip)

แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

ดาวน์โหลดรูปครุยวิทยฐานะ

เอกสารแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ

ตัวอย่างการรายงานตามแผนปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานตามแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

ขออนุญาตจัดกิจกรรม

ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์

เอกสารการฝึกประสบการณ์สอนของนักศึกษาภาคปกติ

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน

     ดาวน์โหลดเอกสารภายใน

แบบฟอร์ม รายงานผลการเดินทางไปราชการ เริ่มใช้ ตุลาคม 2559

แบบฟอร์ม แผนการจัดกิจกรรม-โครงการ ประจำเดือน

กรอบแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ

แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

ตัวอย่างการรายงานตามแผนปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานตามแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ

ขอความอนุเคราะห์รับรองเงินเดือน / การปฏิบัติงาน

แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบลาพักผ่อน

แบบลาอุปสมบท

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

ขออนุญาตลาออกจากการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ขออนุญาตจัดกิจกรรม

ขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ (ไม่ขอเบิกค่าใช้จ่าย)

ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์

ขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 
 
 
 
 
     

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช 147 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 035-515 507 เบอร์ Fax 035-515 507 E-mail : phansak_com@hotmail.com