ปฎิทินการศึกษา
ปฎิทินการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สื่อการสอน
ศูนย์หนังสือจุฬา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทเรียน LMS
 
ที่นี่......เทพสตรีเดิมบาง

 
   
 
    ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

ข้อเสนอพิจารณาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช

การประชุมหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช 16 มิ.ย. 58

แผนการบริหารจัดการ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช

รายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช

นำเสนอรายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556

คู่มือการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ปี 2555

เกณฑ์การตรวจประเมิน การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ปี 2555

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555

โครงสร้างศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สถิติจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช ปีการศึกษา 2553 - 2556

 
 
 
 
 
     

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช 147 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
เบอร์โทรศัพท์ 035-515 507 เบอร์ Fax 035-515 507 E-mail : phansak_com@hotmail.com